Tư vấn về môi trường

Công ty TNHH Môi Trường Sài Thành tư vấn miễn phí và thực hiện các hồ sơ môi trường do các doanh nghiệp từ lúc chuẩn bị đầu tư – phê duyệt dự án đến khi bắt đầu hoạt động và liên tục trong giai đoạn sản xuất.

Dưới đây là các thủ tục, hồ sơ môi trường cần thiết cho các doanh nghiệp chuẩn bị xây dựng và đang hoạt động:

Trước khi hoạt động

– Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

– Kế hoạch bảo vệ môi trường

Trong quá trình hoạt động

– Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

– Hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước

– Hồ sơ xin phép khai thác nước dưới đất/ nước mặt

Các loại báo cáo

– Báo cáo hoàn thành các công trình BVMT

– Báo cáo giám sát /Báo cáo kết quả quan trắc môi trường

– Báo cáo quan trắc môi trường lao động

– Báo cáo xả nước thải định kỳ

– Báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất định kỳ

– Báo cáo tình hình khai thác, sử dụng nước mặt định kỳ

– Báo cáo quản lý chất thải nguy hại

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia