Bộ TN&MT tiếp thu tối đa ý kiến góp ý cho Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật BVMT

Đây là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân tại cuộc họp trực tuyến về việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị – xã hội, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, … đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (Luật BVMT).​

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, tính đến 12h00 ngày 29/7/2021, TCMT đã nhận được ý kiến của 202 cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý cho Dự thảo Nghị định, gồm 120 ý kiến của địa phương (gồm ý kiến của Tỉnh, Sở TN&MT, Ban Quản lý Khu công nghiệp và ý kiến cá nhân của một số lãnh đạo Sở), 10 ý kiến của các cơ quan Trung ương, 12 ý kiến của Doanh nghiệp, hội nghề nghiệp, tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế; 20 ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ TN&MT; 40 ý kiến của các cá nhân là chuyên gia, công chức, viên chức ngành TN&MT.

TCMT đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn khẩn trương rà soát, tổng hợp, phân loại, nghiên cứu để tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, chuyên gia được lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị định.

Chương đánh giá môi trường chiến lược, phân vùng môi trường, đánh giá tác động môi trường

TCMT đã tiếp thu các ý kiến góp ý về bố cục của Dự thảo Nghị định. Theo hướng gộp các chương có nội dung tương đồng, có tính liên tục thành 1 chương. Có thể tách chương đang có số lượng điều khoản lớn thành các chương nhỏ. Tuy nhiên, phải sự tương đồng về mặt nội dung. Cụ thể như Chương về công cụ kinh tế và nguồn lực bảo vệ môi trường.

Về các nội dung cụ thể, có nhiều góp ý về các thành phần môi trường, phân vùng môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường…Theo đó, có ý kiến đề nghị đối với một số sông liên tỉnh nhưng phần lớn lưu vực nằm trên địa bàn 1 tỉnh, chỉ một phần nhỏ nằm ở địa bàn tỉnh khác thì nên giao địa phương lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường để tăng cường hơn nữa tính chủ động của địa phương. TCMT nhận thấy ý kiến góp ý nêu trên là phù hợp với thực tiễn. Tùy vào điều kiện đặc thù của từng sông, hồ liên tỉnh, việc lập kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt có thể giao địa phương lập, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Về quản lý phân vùng môi trường

Về quản lý phân vùng môi trường, có ý kiến đề nghị cân nhắc nội dung về quan trắc trực tuyến đối với nguồn thải; Chất thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt để phù hợp với quy định về quan trắc trực tuyến trong Dự thảo Nghị định. Sau khi nghiên cứu ý kiến nêu, TCMT đề xuất tiếp thu theo hướng bổ sung các quy định. Cụ thể về quy mô xả thải phải lắp đặt quan trắc trực tuyến, đối tượng áp dụng BAT tương ứng với các phân vùng môi trường quy định tại chương có liên quan về quan trắc môi trường và BAT trong Dự thảo Nghị định.

Về ĐTM, một số ý kiến đề nghị giảm thời gian đăng tải báo cáo trong quá trình tham vấn. Giảm từ 30 ngày xuống 15 ngày. Giảm thời gian quy định hiệu lực thông báo kết quả thẩm định từ 24 tháng xuống còn 12 tháng. Tổng cục Môi trường có thể xem xét, tiếp thu.

Về Giấy phép môi trường (GPMT)

Về GPMT, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định UBND cấp tỉnh/huyện ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc thành lập Hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra cấp GPMT. Đối với ý kiến này, TCMT đề xuất không tiếp thu. Do quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và pháp luật khác có liên quan. TCMT cũng sẽ chỉnh lý nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT, tránh phức tạp cho doanh nghiệp…

Ngoài ra, ý kiến về quản lý chất thải, bồi thường thiệt hại về môi trường, thanh tra, kiểm tra…đều được TCMT tiếp nhận, tiếp thu và giải trình đầy đủ.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân trân trọng và đánh giá cao các ý kiến góp ý từ các đơn vị,,…Thứ trưởng giao TCMT là đơn vị đầu mối tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến. Sau đó làm rõ những nội dung được tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình cụ thể.  Căn cứ trên nguyên tắc đảm bảo nội dung của Nghị định phải bám sát tinh thần của Luật. Đồng thời, phải thống nhất, đồng bộ với các văn bản Luật khác. Phù hợp với các Công ước quốc tế và điều kiện của Việt Nam.

Nghị định cần kế thừa những quy định đã và đang được áp dụng phù hợp với thực tiễn. Bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập. Đồng thời thiết lập các quy định đảm bảo đầy đủ, chi tiết, khả thi, thực sự cải cách thủ tục hành chính ./.

(VEA)

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia