Những quy định mới về đánh giá tác động môi trường

Theo Luật Bảo vệ Môi trường 2014 đã quy định:

     Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) gồm:

 • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
 • Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử – văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng.
 • Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường…

    Chủ dự án phải lập lại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (BCDDTM) trong các trường hợp sau:

 • Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt BCĐTM.
 • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt.
 • Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường.

Hiện tại đã có những thay đổi như sau:

Đối với dự án đã được phê duyệt Báo cáo ĐTM:

Nếu không thay đổi địa điểm, tăng quy mô công suất thì không phải lập lại Báo cáo ĐTM.

Ngoài ra, theo Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ban hành ngày 21/05/2021, đối tượng phải thực hiện các nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường (TĐMT) bao gồm:

 • Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan.
 • Nhận dạng, dự báo các TĐMT chính của dự án đầu tư đối với môi trường. Căn cứ trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án.
 • Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án.
 • Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động TĐMT.
 • Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện ĐTM.

Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư:

 • Đối với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ trước ngày 1/1/2021. Đồng thời, đã có BCĐTM thì được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm tiếp nhận.
 • Trường hợp chưa có báo cáo thì thực hiện theo quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về đầu tư công.

Đối với dự án đầu tư theo phương thức khác:

 • Một số các dự án đầu tư được chuyển tiếp là những dự án đã được cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định Báo cáo ĐTM trước ngày 21/5/2021 với kết quả thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung và dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo ĐTM  trước ngày 21/5/2021 thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ TĐMT.
 • Dự án đầu tư đã thực hiện đánh giá sơ bộ TĐMT và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì không phải thực hiện đánh giá sơ bộ TĐMT khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo BTNMT

Hỗ trợ khách hàng

saithanh.moitruong@gmail.com

0867 836 526

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia