Thông tư về quản lý chất thải nguy hại

Thông tư 36:2015/BTNMT quy định chi tiết:

Khoản 3 Điều 90, Khoản 6 Điều 141 Luật Bảo vệ môi trường;

Khoản 3 Điều 8, Khoản 11 Điều 9, Khoản 7 Điều 10, Khoản 5 Điều 11, Khoản 1 Điều 13, Khoản 6 Điều 49, Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây viết tắt là Nghị định số 38/2015/NĐ-CP).

Cụ thể vui lòng xem file đính kèm bên dưới.

 

Gọi ngay
Chat zalo
Báo giá bao-gia